Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Zapytanie ofertowe na dożywianie

Utworzono dnia 12.12.2016

 

Zarządzenie Nr 1/2014
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim 
z dnia 01 kwietnia 2014r.

 

 

w sprawie wprowadzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).

 

zarządzam

§ 1.

 

Zatwierdzić regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równoważności kwoty 30 000 euro stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH POLSKICH RÓWNOWAŻNOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

                                                                                                                                Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 01 kwietnia 2014r.

                                                                                                                                Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

                                   

Regulamin

Procedury udzielenia zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro

Wykonując obowiązek zawarty w art.35 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r, (Dz. U. Nr 249,poz.2104);

1.Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013r,poz.907 z późn. zm.)

2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r, w sprawie średniego kursu  złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r, poz.1692)

 zarządzam, co następuje :

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro, zwany dalej Regulaminem, określa zakres, kryteria, zasady oraz organizację udzielania w jednostce zamówień z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie tylko do udzielanych przez jednostkę zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, finansowych ze środków publicznych wyłączonych, stosownie do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), spod jej rygorów, tj. o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro, wyliczonej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r, w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r,  poz. 1 692 z późn. zmianami).

1.Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie rzeczowo – finansowym.

2.Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

 

Rozdział II

Kryteria i zasady udzielania zamówień publicznych z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 2

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

3.Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 30 000 euro, mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem, z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4.Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług.

5.Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia ,określa  się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia wydanego na podstawie art.35 ust.3 ustawy

                                                                                                                    Rozdział III

Procedura wszczęcia i przeprowadzenia postępowania zamówień publicznych z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 3

1.Decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie podejmuje kierownik jednostki w oparciu o środki finansowe planu finansowego, po otrzymaniu wniosku o udzielenie zamówienia wraz z kalkulacją ustalenia wartości zamówienia  (załącznik nr 1 do Regulaminu).

2.Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie: zamówienia o wartości poniżej 13 000 euro oraz zamówienia o wartości powyżej 13 000 euro.

3.Zamówienia o wartości powyżej 13 000 euro  realizowane są w trybie pisemnego zapytania ofertowego.

4.Zamówienia o wartości poniżej 13 000 euro mogą być realizowane w trybie zamówienia ustnego.

 

Rozdział IV

Dokumentowanie postępowania zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 4

Szczegółowa procedura udzielania zamówienia poniżej 13 000 euro

1.Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego ze realizację danego zamówienia o wartości poniżej 13 000 euro jest dopilnowanie aby zrealizować  zamówienie zgodnie z zasadami art. 35 ustawy o finansach publicznych.

2.Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa ustne rozeznanie cen i dokonanie najkorzystniejszego wyboru.

3.Podstawowym kryterium oceny ofert winna być cena. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zastosować inne, wymierne kryteria oceny ofert, jeżeli wynika to ze specyfiki danego zamówienia, w szczególności : zaufanie, doświadczenie, możliwości organizacyjne, okres gwarancji. Lub też gdy zamówienie może wykonać tylko jeden wykonawca z przyczyn o obiektywnym charakterze.

4.Nie jest wymagana forma pisemna negocjacji i dokonania zamówienia.

5.Podstawą udokumentowania zamówienia o którym mowa w Rozdziale III pkt.4 jest faktura opisana przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za realizację zadania.

§ 5

Szczegółowa procedura udzielania zamówienia powyżej 13 000 euro  i poniżej 30 000 euro

1.Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia o wartości powyżej 13 000 euro , jest dopilnowanie odpowiednio wcześniej terminu wszczęcia postępowania tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 35 ustawy o finansach publicznych.

2.Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.Procedurę udzielenia zamówienia o wartości powyżej 13 000 euro  rozpoczyna decyzja Kierownika o uruchomieniu postępowania.

a)dla zamówień powyżej 13 000 euro , a poniżej 30 000 euro przeprowadza się pisemne rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty (co najmniej trzech wykonawców) – przesyłając oferentowi formularz ofertowy jak załącznik nr 2;

b)zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę sporządzając dokumentację jak załącznik nr 3;

c)dla zamówienia powyżej 13 000 euro , a poniżej 30 000 euro  udziela się zamówienia przez umowę pisemną określającą warunki realizacji zamówienia.

4.Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz archiwizację.

5.W przypadku wykonania zamówienia w trybie awaryjnym wymagającego niezwłocznego wykonania dopuszcza się odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia pisemnego rozeznania cenowego.

Rozdział V

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

§ 6

1.Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ponosi kierownik jednostki, a także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.

2.Na pisemny wniosek osoby prowadzącej postępowanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może wyrazić zgodę na odstępstwa od stosowania niniejszego Regulaminu.

3.Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, bez uzyskania wcześniejszej zgody kierownika jednostki na odstąpienie od stosowania regulacji w nim zawartych, uprawnia kierownika jednostki do zastosowania regulaminowych środków służbowych, a w przypadku powstania strat i szkód do ich dochodzenia na drodze prawnej, w stosunku do osób, które je spowodowały.

4.Zmiany do poszczególnych postanowień oraz zakresu niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń kierownika jednostki.

§ 7

Do umów zawieranych w sprawach o zamówienia do 30 000 euro stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu powierza się kierownikowi zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy PZP, akty wykonawcze do ustawy PZP, Kodeks cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez kierownika zamawiającego.

 

                                                                                                          Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

                                                                                                                 ……………………………………………………………………

                                                                                                                                          (miejscowość ,data )

 

                                                                                                                     W N I O S E K

                                                                                                           O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia :

- robota budowlana

- dostawa

- usługa

na : ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

3.Przedmiot zamówienia został zaplanowany w następującej części planu finansowego :

………………………………………………………………………………………………….

4.Kwota w planie finansowym przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia wynosi :

…………………………………………………………………………………………………..

5.Wartość zamówienia wg załączonej kalkulacji ( kosztorysu ) :

………………………………………………………………….. …………………………PLN

…………………………………………………………………………………………....EURO

6.Inne wymagania zamawiającego :

Termin wykonania zamówienia : ……………………………………………………………….

Inne : ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik :

Kalkulacja ustalenia wartości zamówienia                      …………………………………………………………..

                                                                                                ( wnioskodawca )

 

…………………………………………………………..

( podpis Kierownika jednostki )

                                                                                                                  Załącznik Nr 2 do Regulaminu

 

                                                                                                                                          Majdan Królewski,dn.2016.12.09.

                                                                                                                           ………………………………………………………………………

                                                                                                                                             (miejscowość, data )

 

Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa

                                                                                                                                         ...........................................................................

                                                                                                                                                          (nazwa i adres oferenta )

 

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty* na :przygotowanie ,dostawę oraz wydanie jednego, jednodaniowego, gorącego posiłku dziennie :2 x w tygodniu zupa z wkładką mięsną o pojemności 400ml(w tym 50g mięsa lub kiełbasy podana ze świeżym pieczywem),3 x w tygodniu drugie danie będące posiłkiem mięsnym lub rybnym z surówką lub gotowanymi warzywami oraz kompotem lub sokiem owocowym. Drugie danie mogą stanowić także pierogi, naleśniki, kopytka, makaron krokiety z sosem bądź nadzieniem itp.. Kaloryczność jednego posiłku nie może być mniejsza niż 550 kcal i gramatura nie mniejsza niż : ziemniaki, kasza , ryż, makaron 200g,mięso lub ryba 100g,surówka lub jarzyny 100g,pierogi,naleśniki,kopytka makaron z sosem ,krokiety lub inne 200g,napój,sok 200ml..Zamawiający zastrzega że dania nie mogą powtórzyć się w ciągu kolejnych 10 dni kalendarzowych

Wydawanie posiłków będzie prowadzone przez Wykonawcę w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.( około 173 dni żywienia dla uczniów,189 dni żywienia dla osób dorosłych|)dla uczniów tj ;  31 uczniów w Woli Rusinowskiej,12 uczniów w Krzątce ,20 uczniów w Komorowie ,35 uczniów w Gimnazjum oraz dla około 10 osób dorosłych ( w tym dla około 5 osób  dowóz do miejsca zamieszkania)

Uczniom w szkołach w dniach nauki szkolnej, osobom dorosłym w dni robocze od poniedziałku do piątku także w okresie wakacji szkolnych.

CPV : 55.52.40.00-9 ; 52.00.00-9

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej :

*nazwę i adres oferenta,

*opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych  w zapytaniu ofertowym,

*wartość oferty ( netto oraz brutto ),

*termin ważności,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne dodatkowe informacje, np. doświadczenie( oferent powinien wykazać że w ostatnich 2 latach prowadził dożywianie w szkołach, przedszkolach przez okres najmniej 6 miesięcy), możliwości organizacyjne, warunki płatności, warunki gwarancji( ważna na czas umowy polisa ubezpieczenia związana z prowadzoną działalnością), odległość w kilometrach liczona od miejsca przygotowywania do placówki w której będą wydawane posiłki -preferowane małe odległości itp.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty , kuriera ,bądź też odebrana osobiście przez

Kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu  23 grudnia 2016r. do godziny 10;00(sekretariat Urzędu gminy w Majdanie Królewskim

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :

1.cena za jeden posiłek                                                                            50%


2.odległość od miejsca przygotowania do miejsca wydania                         30 %


3.doświadczenie                                                                                     20%

                                                                                            ………………………………

 

                                                                                                           100%

 

…………………………………………………………………………………..

( podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej wnioskodawcę )

 

 

                                                                                                                 Załącznik Nr 3 do Regulaminu

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

Dostawy /usługi/ roboty budowlanej o wartości netto poniżej 30 000 euro

 

I . Nazwa i adres Zamawiającego : Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim

                                                           ul : Plac Rynek 1 a,36 – 110 Majdan Królewski

II. Nazwa przedmiotu zamówienia :

   ………………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………..

III. Tryb postępowania : Zapytanie ofertowe.

IV.Nazwa i adres WYKONAWCY :……………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………..

    ………………………………………………………………………………………………...

1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  za :cenę netto:…………………………………

   Słownie : ……………………………………………………………………………………...

   Cenę brutto : ……………………………….. słownie : ……………………………………...

   ………………………………………………………………………………………………...

   Podatek Vat : …………………  słownie :……………………………………………………

   Zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2.Deklaruję ponadto :

   a) termin wykonania zamówienia : …………………………………………………………..

   b) warunki płatności :…………………………………………………………………………

   c)inne warunki : ………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………

3.Oświadczam ,że :

*zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

*związani jesteśmy ofertą do 30 dni

*w razie wybrania  naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach w miejscu

  i terminie określonym przez Zamawiającego.

4.Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty  są :

   ………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………

   *)niepotrzebne skreślić

                                                              ……………………………………………………………….....................

                                                               (podpis i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

 

                                                                                            Załącznik Nr 4 do Regulaminu

 

Protokół

Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 Euro

1.Przedmiot zamówienia (robota budowlana ,dostawa,usługa na : …………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………….

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :…………………………………………………………...

   ………………………………………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………………………….

   Wartość szacunkowa  ustalona w dniu:   ………………………………………………………………

   Na podstawie kursu euro : ……………………………………………………………………………..

    wartość szacunkowa zamówienia : w PLN ……………………………………………………………

   w Euro :…………………………………………….    CPV : …………………………………………

3.Rozeznanie rynku : zapytanie skierowano (faksem,mailem, telefonicznie *) do:

   ……………………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………………....

   ………………………………………………………………………………………………………………………

   odpowiedź na zapytanie otrzymano od ,za cenę:………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………………………….

4.Wybrano ofertę  : ………………………………………………………………………………………

5.Uzasadnienie wyboru (przy uwzględnieniu następujących wymagań ):

     …………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………………                             ………………………………...

( imię i nazwisko , podpis )                                                              ( zatwierdzam wybór )

 

 

 

Majdan Królewski,dnia : ……………………………………………………

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny