Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Zaisłek rodzinny

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 27.02.2013 r. poz. 267 ze. zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t .j. Dz. U. z 22.01.2015r. poz. 114 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548).
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3.01.2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.03.01.2013 r. poz. 3).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.08.2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.(dz. U. z 27.08.2015 r.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.09.2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.(Dz.U. Nr 183poz.1234).

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego:

   1.  Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

  2.  Wniosek składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby występującej z wnioskiem.

 3. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

 4. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 5. Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utrata i uzyskanie dochodu.

 6. Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zasądzonych alimentów).

 7.  W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe  utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się     osoby przebywającej w tej instytucji.

 8.  Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

a)      89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,

b)     118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,

c)     129 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

      9.  Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

a)   rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

b)  opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

c)  osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

10.  Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w pkt 8 a i b, do ukończenia przez dziecko:

·    18 roku życia lub

·    nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

·   24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w pkt 8c, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

  11. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

a)      dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

b)     dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

c)      osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

d)     pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

e)      osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

·       rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

·        ojciec dziecka jest nieznany,

·        powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny