Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny – nowe wzory dokumentów

I. Informacje ogólne

U S T A W A  z dnia 7 września 2007 r. „ o pomocy osobom uprawnionym do alimentów” ( Dz. U. z 2016r. 169.t.) zwana potocznie funduszem alimentacyjnym od 1 października 2008 r. reguluje zagadnienia dotyczące pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz określa zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Zastąpiła ona dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. „o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej”.

II. Zakres przedmiotowy ustawy

Zgodnie z zapisem art 1 Ustawa reguluje:

 • zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji;
 • warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej :"świadczeniami z funduszu alimentacyjnego";
 • zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

III. Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

1. Zgodnie z zapisem art.1a: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom;

 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie sie, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008r.Nr 70, poz. 416),
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa w ust.1, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinnie nie przekracza kwoty 725 zł (netto).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (netto)

IV. Słownik pojęć użytych w ustawie.

– bezskuteczności egzekucji
oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa sie również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika;

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

– dłużniku alimentacyjnym 
oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna;

– nienależnie pobranym świadczeniu 
oznacza to świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub części,

 • przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
 • wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku,
  wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
 • wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty,

– organie właściwym dłużnika 
oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego;

– organie właściwym wierzyciela 
oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej;

– osobie uprawnionej 
oznacza to osobę uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna;

– rodzinie 
oznacza to odpowiednio członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej ,osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. O świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 22.01.2015r. poz. 114, z późn. zm.), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się:

 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

IV. Tryb ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane dotyczące członków rodziny
 • oświadczenie wnioskodawcy o wszelkich informacjach niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu
 • oświadczenie wnioskodawcy ( wszelkie dane o osobie uprawnionej do alimentacji)

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów ; np. wielkość gospodarstwa rolnego, wysokość otrzymanych stypendiów.
 • zaświadczenie (lub oświadczenie) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne ( komornik sądowy lub Sąd Okręgowy) stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • zaświadczenie od komornika stwierdzające wysokość wyegzekwowanych ( bądź nie ) alimentów,
 • odpis skrócony akt urodzenia osoby uprawnionej,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej ( dotyczy szkół ponadgimnazjalnych),
 • informacje właściwego sądu o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o
  niepodjęciu tych czynności w związku z:

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

V.Postępowanie względem dłużników alimentacyjnych

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, o których mowa w art. 5, uchyla sie od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika;

– składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

– kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

UWAGA.

Rozporządzeniem  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu i trybu  postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego opublikowanym w dniu 29 grudnia 2015 roku (Dz .U. z 2015 r. poz. 2229) zostały wprowadzone nowe wzory druków do funduszu alimentacyjnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i są dostępne pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/fa/wzory-dokumentow

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny