Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Zasiłek stały

Podstawa prawna:

1. Art. 17 ust.1 pkt. 19, art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2015 r., poz. 163 ze zm.)
 

II. Ogólne informacje o zadaniu/świadczeniu:

 1. Zasiłek stały jest obligatoryjnym zadaniem gminy przyznawanym i wypłacanym przez ośrodek pomocy społecznej.
 2. Zasiłek stały przysługuje:
 • pełnoletniej osobie prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe: niezdolnej do pracy z powodu wieku co oznacza osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) oraz całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 634 zł netto.
   
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie: niezdolnej do pracy z powodu wieku, całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 514 zł netto.
 • Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.
 • Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

III. Kryteria i warunki udzielania świadczenia

Prawo do zasiłku stałego przysługuje:

 • osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

IV. Tryb załatwiania sprawy

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego.

V. Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego lub protokół z ustnego zgłoszenia wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
3. Kserokopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia 4. Oryginały zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających dochody osoby ubiegającej się o zasiłek oraz rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (netto).
5. Decyzja ZUS/KRUS o odmowie lub przyznaniu świadczenia rentowego w przypadku posiadania lat pracy.
 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny