Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Załącznik do Uchwały Nr XII.92.2016

Rady Gminy Majdan Królewski

z dnia 16 lutego 2016r

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

W GMINIE MAJDAN KRÓLEWSKI

NA LATA 2016-2020

 

Podstawy Prawne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020

 

 

1.Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

2.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.               z 2015r. poz. 1390),

3.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z  2015r. poz. 2082)

4.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553,                z późn. zm.),

5.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015r. poz. 1286, z późn. zm.),

6.Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 163  z późn. zm.),

7.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 ze zm.)

Założenia opierają się na poniższych aktach prawnych:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” )Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1245),

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. z 2011r. Nr 81, poz. 448

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy (Dz. U. z 2010r. Nr 201, poz. 1334).

Podstawy teoretyczne dotyczące zjawiska przemocy

Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie  i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej.

Przemoc w rodzinie – zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,   a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. , poz. 1390).

Rodzaje przemocy:

Ponieważ przemoc w rodzinie przybiera różne formy i dokonuje się przy pomocy różnych instrumentów możemy wyróżnić następujące jej rodzaje|:

  • Przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, obezwładnienie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ściskanie kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
  • Przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wymawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.
  • Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, itp.
  • Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.
  • Zaniedbanie – niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych (brak opieki, chłód, obojętność)

Na terenie Gminy Majdan Królewski przemoc w rodzinie występuje w rodziną o różnym statusie społecznym, często łączy się z problemem nadużywania alkoholu, niskimi dochodami. Przypadki przemocy zdarzają się w domach rodzinnych, zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny.

W ujawnionych przypadkach przemocy w rodzinie lub w przypadkach uzasadnionego podejrzenia, że w danej rodzinie występuje przemoc prowadzona jest tzw. procedura ,,Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, oświaty, służby zdrowia, GKRPA, organizacji pozarządowych. Działania te koordynuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Tabela 1 Liczba Niebieskich Kart w latach 2013-2015

ROK

Liczba Niebieskich Kart

Liczba sprawców przemocy

Liczba ofiar przemocy                w rodzinie

 

2013

19

16

16

2014

24

23

23

2015

24

25

24

 

Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do zadań własnych gminy należy w szczególności:

a)Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b)Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

c)Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

Podmioty funkcjonujące na terenie Gminy Majdan Królewski

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Majdanie Królewskim,

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim,

c) Komisariat Policji w Majdanie Królewskim,

d) Placówki oświatowe,

e) Placówki ochrony zdrowia,

f) Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne,

g) Sołtysi i rady sołeckie

h) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

i) Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Mocne strony

a) dobrze przygotowana i stale doskonaląca kadra instytucji działających na rzecz rodziny,

b) znajomość problemu i dobrze działające służby zajmujące się profilaktyką i wsparciem rodzin zagrożonych patologiami,

c) dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi,

d) poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym,

Słabe strony

a) niewystarczająca infrastruktura socjalna gminy,

b) brak wypracowanych systemów wspomagania działań profilaktycznych,

c) brak spójnego systemu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodzin zagrożonych przemocą (policja, sądy, pomoc społeczna, prokuratura)

Zagrożenia

a) słaba kondycja ekonomiczna rodzin,

b) negatywne wzorce zachowań społecznych,

c) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych rodzin,

d) problemy alkoholowe członków rodzin,

e) ubóstwo,

Kierunki działań

1. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego,

2. Diagnoza zjawiska przemocy na terenie Gminy Majdan Królewski.

3. Tworzenie strategii interwencyjnych dla osób doświadczających przemoc w rodzinie.

4. Budowanie systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

5. Kształtowanie postaw społeczności lokalnej wolnych od przemocy:

a) działania edukacyjne,

b) działania profilaktyczne,

c) działania informacyjne.

Cele, zadania programu

Celem stworzenia programu jest wprowadzenie szeregu działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców. Program skierowany jest do ogółu mieszkańców Gminy Majdan Królewski, w tym szczególnie do osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy.

Główne cele programu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie poprzez:

- szybkie i skuteczne działania skierowane wobec sprawców przemocy w rodzinie,

- stworzenie oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

- wspieranie i pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej i przerwaniu cyklu przemocy,

- profilaktykę przemocy,

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Majdan Królewski poprzez następujące działania:

- Określenie w drodze uchwały trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania:

Podmiot realizujący – Rada Gminy Majdan Królewski,

- Powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Podmiot Realizujący działanie – Wójt Gminy Majdan Królewski,

Podmioty realizujące działanie- placówki oświatowo – wychowawcze,

- Ośrodek Pomocy Społecznej

- Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Zadania i czas realizacji zadań

W programie zawierają się zadania będące kontynuacją działań założonych w poprzednim programie, a także nowe wyzwania zgodne z zasadą realizmu i możliwości Gminy Majdan Królewski, Zadania w większości maja charakter zadań stałych, czyli takich, które są w stanie wejść w zakres indywidualnego planu pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc

 

 Zadania programu

 

L.P

 

ZADANIA

 

PARTNERZY W REALIZACJI

 

 

1

Organizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy doradczej, informacyjnej i socjalnej dla ofiar przemocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła, Policja, służba zdrowia, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Powiatowe Centrum Rodzinie

 

 

2

Podejmowanie bezpośrednich interwencji i prowadzenie działań interwencyjno - mediacyjnych

Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła, Policja, służba zdrowia, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Powiatowe Centrum Rodzinie, kuratorzy zawodowi i społeczni

 

 

3

Organizowanie zajęć terapeutycznych dla ofiar i sprawców przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła, Policja, służba zdrowia, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

 

 

4

Edukacja społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy (organizowanie i prowadzenie szkoleń dla instytucji i osób pracujących z dziećmi.)

Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła, Policja, służba zdrowia, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny,

 

 

5

Dostarczanie wiedzy społeczeństwu o instytucjach i organizacjach pomagających ofiarom przemocy poprzez wydanie ulotek i broszur informacyjnych

Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły, Policja, służba zdrowia, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Powiatowe Centrum Rodzinie, Urząd Gminy, placówki oświatowe

 

 

 

6

Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematyką przemocy: pracowników szkół, ośrodka zdrowia, pomocy społecznej, policjantów w zakresie rozpoznawania skutków przemocy i udzielenia pomocy.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, służba zdrowia, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Powiatowe Centrum Rodzinie, Urząd Gminy, placówki oświatowe

 

 

7

 

Prowadzenie interwencji kryzysowej i wsparcia.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, służba zdrowia, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Powiatowe Centrum Rodzinie, Urząd Gminy,

 

 

8

 

Prowadzenie procedur ,,Niebieskiej Karty”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja

 

9

Ściganie sprawców przemocy, doprowadzenie do ukarania sprawców przed sądem.

 

Policja, Sąd, Prokuratura

 

10

Przekazywanie informacji o zaistniałej przemocy przez pracowników służby zdrowia stosownym organom.

Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policja, służba zdrowia, Zespół Interdyscyplinarny

 

11

Współpraca właściwych instytucji i przekazywanie sobie stosownych informacji związanych z przemocą.

Wszystkie instytucje

12

Opracowanie procedury postępowania i udzielania pomocy ofiarom przemocy.

Wszystkie instytucje

 

Monitorowanie

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację.

 

Finansowanie Programu

Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Majdan Królewski, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny