Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 27.02.2013 r. poz. 267 ze. zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t .j. Dz. U. z 22.01.2015r. poz. 114 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3.01.2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.03.01.2013 r. poz. 3).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.08.2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.(dz. U. z 27.08.2015 r.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.09.2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną.

I. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

1. matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
3. w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

II. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł.
III. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.
IV. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna.
V. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
VI. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).
VII. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Wymagany wniosek i załączniki:

Wzór wniosku i wymienionych dokumentów stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r. poz. 3).
1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
2. Skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby występującej z wnioskiem.
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające podleganie opiece medycznej matki dziecka, nie później niż od 10 tygodnia ciąży.
5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art.27f ust.8-10, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
6. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.27f ust.8-10, art. 30b, art. 30c, art.30e i aet.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
7. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
8. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
9. Zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
10. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy.
11. Prawomocny wyrok sądu lub protokołu ugody sądowej potwierdzającej wysokość zasądzonych alimentów
12. Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację.
13. Przelewy lub przekazy pieniężne potwierdzające wysokość zasądzonych alimentów na rzecz osób
14. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka w rodzinie do szkoły.
15. Decyzja o przyznanym stypendium szkolnym.
16. Decyzja o świadczeniu rodzicielskim.
17. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.
Wzór wniosku i wymienionych dokumentów stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013 r. w sprawie sposobu
i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r. poz. 3).

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny