Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Uchwały/Zarządzenia

Uchwała Nr XII.92.2016
Rady Gminy Majdan Królewski
z dnia 16 lutego 2016r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Majdan Królewski na lata 2016 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015r. poz. 1515 z późn, zm. oraz art. 6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 ) Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Majdan Królewski na lata 2016 – 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Majdan Królewski.

§ 3

Uchwałą podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr III/16/10
Rady Gminy Majdan  Królewski
z dnia 27 grudnia 2010r

 

w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Majdan Królewski.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. Nr 106 poz. 675) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy      w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn zm. Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Majdanie Królewskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Majdan Królewski.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny