Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Stypendia

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Majdan Królewski zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz.2572 z późn. zmianami) 


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Majdan Królewski:  

– znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna  wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514, 00 zł netto.

Do  wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty w zależności od pozostawania w danej sytuacji członków rodziny.

- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  
- oświadczenie o pozostawaniu bez pracy z Powiatowego Urzędu Pracy,
- zaświadczenie lub nakaz płatniczy z gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe),
- odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
- oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
- zaświadczenie  z urzędu skarbowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą o dochodach uzyskanych w roku poprzedzającym.

Dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego wynosi 280,00 zł z 1 hektara przeliczeniowego.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnych wniosków stypendialnych.

W przypadku dzieci niepełnoletnich wnioski składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Uczniowie pełnoletni składają wnioski we własnym imieniu.

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur.

Faktury, rachunki powinny być wystawione na ucznia: 
- przybory szkolne, np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki rysunkowe, zeszyty, pędzle, 
- tornistry, stroje, obuwie sportowe,
- podręczniki, lektury szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia.

Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównaniu jego szans edukacyjnych.

Zasiłek szkolny 

Jednocześnie informujemy, że można się ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą otrzymania w/w świadczenia jest zdarzenie losowe (nagła choroba w rodzinie, utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodzica ucznia w wyniku np. pożaru, powodzi, włamania, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące  od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Aby ubiegać się o zasiłek szkolny należy złożyć wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego i dokładnym opisie sytuacji z powodu, której zasiłek ma zostać przyznany.

O terminie składania wniosków i faktur będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Ośrodka w zakładce: Aktualności. 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny